Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz regulamin zawierania umów o świadczenie usług telemedycznych poprzez Portal Pacjenta na stronie internetowej www.poradniamarihuany.pl.

§1. Postanowienia wstępne

1. Portal Pacjenta prowadzony jest przez BIOFAM Sebastian Zawadzki – podmiot leczniczy wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. Strycharska 24/122, 93-521 Łódź, NIP 7272771353, REGON 101532010, dostępny pod adresem internetowym www.poradniamarihuany.pl

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów korzystających z Portalu Pacjenta i określa zasady korzystania oraz zasady i tryb zawierania Umów świadczenia Usługi Telemedycznej na odległość za pośrednictwem platformy.

§2. Definicje

1. Usługa Telemedyczna – świadczenie zdrowotne wykonywane na odległość, za pośrednictwem Portalu Pacjenta na stronie internetowej www.poradniamarihuany.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, bez bezpośredniego badania pacjenta.

2. Pacjent - osoba fizyczna, która korzysta z Usług Telemedycznych za pośrednictwem Portalu Pacjenta na stronie internetowej www.poradniamarihuany.pl.

3.Przedstawiciel ustawowy Pacjenta – osoba dokonująca czynności prawnej w cudzym imieniu, a jej umocowanie wynika ze zdarzenia prawnego innego niż oświadczenie reprezentowanego np.: rodzic, opiekun (na podstawie orzeczenia sądu), kurator (na podstawie orzeczenia sądu).

4. Lekarz Konsultant – lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który świadczy Usługi Telemedyczne za pośrednictwem strony www.poradniamarihuany.pl.

5. Portal Pacjenta - serwis internetowy dostępny na stronie internetowej www.poradniamarihuany.pl, przez który Pacjent korzysta z Usług Telemedycznych.

6. Formularz – dokument znajdujący się w Portalu Pacjenta, zawierający pola do samodzielnego wypełnienia przez Pacjenta, zbierający dane osobowe i adresowe Pacjenta oraz informacje medyczne o Pacjencie, umożliwiający realizację Usługi Telemedycznej.

7. Regulamin – niniejszy regulamin.

8. Recepta – dokument wystawiony wyłącznie w systemie elektronicznym.

§3. Zasady korzystania z Usług Telemedycznych za pośrednictwem Portalu Pacjenta

1. W celu skorzystania z Usługi Telemedycznej, Pacjent, a w przypadku Pacjenta będącego osobą małoletnią lub całkowicie ubezwłasnowolnioną – przedstawiciel ustawowy Pacjenta, wypełnia w całości Formularz znajdujący się w Portalu Pacjenta. Pacjent zobowiązuje się podać wyczerpujące, zgodne z prawdą i rzetelne dane, w tym dane o stanie zdrowia Pacjenta oraz aktualnym leczeniu.

2. Warunkiem wykonania Usługi Telemedycznej jest uzupełnienie wszystkich obowiązkowych pól Formularza oraz uiszczenie opłaty.

3. W ramach Usługi Telemedycznej na platformie www.poradniamarihuany.pl Pacjent może otrzymać receptę.

4. Warunkiem wystawienia recepty na kontynuację leczenia lekiem refundowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub lekiem zawierającym substancje psychotropowe jest załączenie do formularza dokumentacji medycznej potwierdzającej, że Pacjent jest w trakcie leczenia takimi lekami.

5. Pozytywna weryfikacja uprawnień pacjenta poprzez platformę Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (e-WUŚ) oraz istnienie wskazania do stosowania przepisywanych leków zgodnego z wymogami refundacyjnymi NFZ jest warunkiem wystawienia recepty na lek refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

6. 1. Lekarz Konsultant może w wypadku wątpliwości, co do danych wskazanych w Formularzu nawiązać kontakt z Pacjentem lub jego przedstawicielem ustawowym celem uzyskania dodatkowych informacji.

6. 2. W przypadku dwukrotnej bezskutecznej próby nawiązania kontaktu na wskazany w formularzu telefon kontaktowy Lekarz Konsultant może odmówić wykonania Usługi Telemedycznej i wystawienia recepty. W takiej sytuacji Pacjentowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.

7. W ramach Usługi Telemedycznej Pacjent nie może zamówić recepty na leki opioidowe.

8. 1. Pacjent lub przedstawiciel ustawowy Pacjenta zobowiązany jest do wniesienia opłaty zgodnej z cennikiem w wysokości określonej w Portalu Pacjenta.

8. 2. Opłata dokonywana jest poprzez zewnętrzny serwis rozliczeniowy za pośrednictwem Portalu Pacjenta po wypełnieniu Formularza.

8. 3. Opłata jest kwotą brutto i obejmuje wszelkie podatki i koszty chyba, że wskazano inaczej. Oprócz uiszczenia opłaty, Pacjent nie jest zobowiązany do dokonania żadnych innych płatności za Usługę Telemedyczną;

9. Usługa Telemedyczna jest wykonywana codziennie od godziny 9:00 do godziny 22:00. Od momentu wypełnieniu formularza i dokonaniu płatności Usługa Telemedyczna zostanie wykonana w terminie 3 godzin.

10. Podanie nieprawdziwych lub nierzetelnych danych w Formularzu lub w trakcie konsultacji z Lekarzem Konsultantem wyłącza odpowiedzialności za ewentualną szkodę.

§4. Ograniczenia w świadczeniu Usługi Telemedycznej

1. Z Usługi Telemedycznej nie mogą korzystać Pacjenci:

a. których życie lub zdrowie jest bezpośrednio zagrożone, b. wymagający leczenia szpitalnego, c. wymagający diagnozy lub których stan zdrowia wymaga terapii dotychczas niestosowanej.

2. Odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone korzystaniem z Usługi Telemedycznej przez Pacjentów wymienionych w ust. 1 jest wyłączona.

§5. Zawieranie i rozwiązywanie umów

1. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Telemedycznej następuje przez:

a. wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól Formularza, b. akceptację Regulaminu, c. dokonanie opłaty za Usługę Telemedyczną zgodnej z cennikiem w wysokości określonej w Portalu Pacjenta.

2. Umowa o świadczenie Usługi Telemedycznej zostaje zawarta na czas wykonania Usługi Telemedycznej lub odmowy wykonania Usługi Telemedycznej.

3. Odstąpienie od umowy przed jej wykonaniem może nastąpić przez wysłanie na adres e-mail kontakt@poradniamarihuany.pl stosownego oświadczenia. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy opłata zostanie zwrócona Pacjentowi niezwłocznie w terminie określonym przez usługodawcę, który dostarczył usługę płatności.

§6. Prawa i obowiązki Pacjenta

1. Pacjent ma obowiązek do podania prawdziwych i rzetelnych danych osobowych, które są niezbędne dla celów wykonania Usługi Telemedycznej oraz zakładania, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (jeżeli taka dokumentacja będzie prowadzona) oraz danych niezbędnych do kontaktu, w tym adresu e-mail oraz numeru telefonu.

2. Pacjent akceptuje, że w niektórych przypadkach dla celu Usługi Telemedycznej będzie konieczne podanie dodatkowych danych osobowych.

3. Pacjent nie może wykorzystywać Usługi Telemedycznej dla celów niezgodnych z prawem. Pacjent zobowiązany jest do nieużywania zwrotów lub załączania treści o charakterze niecenzuralnym, obraźliwym, naruszającym dobra osobiste Lekarza Konsultanta lub innych osób.

4. Pacjent wyraża zgodę na umieszczenie w jego dokumentacji medycznej wszelkich informacji i wypowiedzi przez niego udzielonych w ramach świadczenia Usługi Telemedycznej.

§7. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Pacjenta i przedstawiciela ustawowego Pacjenta podanych w Formularzu jest podmiot gospodarczy BIOFAM Sebastian Zawadzki wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ul. Strycharska 24/122, 93-521 Łódź, NIP 7272771353, REGOON 101532010, dalej jako Administator”.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać kontaktując się z administratorem pod adresem e-mail: kontakt@poradniamarihuany.pl

2. Dane osobowe Pacjenta i przedstawiciela ustawowego Pacjenta będą przetwarzane w związku z prowadzoną działalnością leczniczą w celach zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.

3. Dane osobowe Pacjenta i przedstawiciela ustawowego Pacjenta będą przetwarzane na podstawie:

a. w zakresie danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; b. w zakresie danych osobowych o stanie zdrowia – na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych o stanie zdrowia jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej. Podanie przez Pacjenta i przedstawiciela ustawowego Pacjenta danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji przez Lekarza Konsultanta oraz Portal Pacjenta świadczeń zdrowotnych.

4. Dane osobowe Pacjenta i przedstawiciela ustawowego Pacjenta będą przechowywane przez Administratora przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przez okres wynikający z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dotyczący przechowywania dokumentacji medycznej.

5. Dane osobowe Pacjenta i przedstawiciela ustawowego Pacjenta mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

a. osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych; b. dostawcom usług dla Administratora, zapewniającym odpowiednie rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielenie i zamawianie świadczeń zdrowotnych (np. podmiotom zapewniającym serwis systemów IT i oprogramowania); c. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe Pacjenta i przedstawiciela ustawowego Pacjenta przetwarzane przez Administratora nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Pacjentowi i przedstawicielowi ustawowemu Pacjenta przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Pacjentowi i przedstawicielowi ustawowemu Pacjenta przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora.

9. Administrator uzyskuje dane osobowe Pacjenta przedstawiciela ustawowego Pacjenta poprzez Formularz na stronie www.poradniamarihuany.pl.

§8. Wymagania techniczne

1. W celu korzystania z Usług Telemedycznych przez Portal Pacjenta, Pacjent musi posiadać:

a. dostęp do urządzenia z systemem Windows, Mac OS, iOS lub Android z zainstalowaną przeglądarkę zaktualizowaną do najnowszej wersji. b. połączenie z siecią Internet.

§9. Reklamacje

1. Pacjent ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie technicznego funkcjonowania Portalu Pacjenta i świadczenia Usług Telemedycznych. Reklamacja składana jest przez e-mail na adres kontakt@poradniamarihuany.pl lub pocztą tradycyjną na adres BIOFAM Sebastian Zawadzki, ul. Strycharska 24/122, 93-521 Łódź.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane pozwalające na identyfikację Pacjenta: imię, nazwisko, data urodzenia lub PESEL, adres e-mail, adres zamieszkania – dla reklamacji składanych listownie, określenie przedmiotu reklamacji, żądań Pacjenta, wskazanie daty zamówenia Usługi Telemedycznej.

3. BIOFAM Sebastian Zawadzki rozpatrzy reklamację niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

4. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, BIOFAM Sebastian Zawadzki, zwróci się, przed rozpatrzeniem reklamacji, o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień zawiesza bieg terminu rozpatrzenia reklamacji.

§10. Postanowienia końcowe

1. Regulamin może być zmieniony z każdym czasie, przy czym prawa nabyte przez Pacjentów pozostają w mocy.

2. Regulamin podlega prawu polskiemu.

3. Do Regulaminu, w kwestiach nieuregulowanych, mają zastosowanie następujące akty prawne:

a. ustawa z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, b. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, c. ustawa z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, d. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), e. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, f. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

4. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu straciło lub straci ważność, na jego miejsce wchodzą odpowiednie przepisy prawa. Nie powoduje to jednak nieważności Regulaminu.

5. Spory wynikłe na tle korzystania z Portalu Pacjenta na stronie www.poradniamarihuany.pl będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby podmiotu prowadzącego Portal Pacjenta.